​​

'Nederland ontwikkelen tot meest creatieve economie van Europa'

Jeroen van Erp, Fabrique 

Design is something to help society

 

Kunstenaars en creatieven zijn de verbeelders van de wereld

 

Many of the big changes of the next 25 years will come from unknowns

 

A design process is a chaordic process

Jeroen Verbrugge, Flex/Design 

Creativity and innovation are the most crucial skills for 21st century leadership

THNK 
Kabinet stelt 25 missies vast voor het Topsectoren- en innovatiebeleid

Op 26 april 2019 heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gezonden over het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. In de brief zijn voor vier maatschappelijke thema’s speciale missies benoemd. Topsectoren gaan samen met ministeries en kennisinstellingen op basis van de missies en sleuteltechnologieën de kennis- en innovatieagenda’s opstellen. Ook door de Topsector Creatieve Industrie wordt de komende maanden gewerkt aan zo'n agenda.

Maatschappelijke uitdagingen vragen om innovatief cultuurbeleid

In de adviesaanvraag van de Minister aan de Raad voor Cultuur over het cultuurstelsel 2021-2024 wordt de vraag gesteld hoe het cultuurbeleid de toegevoegde waarde van de creatieve Industrie verder kan stimuleren. De Council roept op het cultuurbeleid voor de creatieve industrie te vernieuwen omdat bestaande maatschappelijke uitdagingen hierom vragen.

Panorama Nederland als optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In dit panorama verbeeldt het College van Rijksadviseurs hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen van ons land.

‘Ontwerp voor de Toekomst’

Het advies ‘Ontwerp voor de Toekomst’ roept op de potentie van de ontwerpsectoren beter te benutten door creatieve reflectie op actuele maatschappelijke vraagstukken. Vanuit artistiek-cultureel, economisch en maatschappelijk perspectief.

Kabinet: Innovaties en topsectorenbeleid richten op maatschappelijke uitdagingen

Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd. Om ons land zo vernieuwend en economisch succesvol te houden heeft de ministerraad, op voorstel van minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, ingestemd met het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid dat voortbouwt op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak.

Towards Data Driven Creativity: Talpa Network start flagshipproject met CLICKNL

Talpa Network gaat de komende jaren met het topconsortium Kennis en Innovatie van de topsector Creatieve Industrie, TKI CLICKNL, een flagshipproject uitvoeren. Dit wetenschappelijk onderzoek heeft als doel om data zodanig te ontsluiten dat creatieve professionals de consument met relevante content kunnen bedienen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en John de Mol, Founder van Talpa Network, ontmoetten elkaar vandaag bij een werkbezoek aan het bedrijf in Hilversum. Daarbij was er ook aandacht voor de start van het project, wat ondersteund wordt door NWO en de ministeries EZK en OCW.

Brief over arbeidsmarktagenda culturele en creatieve industrie aan Minister van Engelshoven

In de brief staat aan welke agendapunten nu wordt gewerkt en wat reeds behaalde resultaten in 2018 zijn. De Regiegroep geeft ook aan welke investeringen ná dit jaar en in de volgende cultuurnotaperiode nodig zijn om de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector goed uit te voeren en dus de culturele arbeidsmarkt te versterken.

Programmaraad CLICKNL geïnstalleerd

Het kennis en innovatie netwerk van de creatieve industrie CLICKNL heeft op dinsdag 24 april een nieuwe programmaraad geïnstalleerd. Deze raad, bestaande uit onderzoekers en ondernemers uit de creatieve industrie, begeleidt het doorontwikkelen van de Kennis- en Innovatieagenda.

Nieuwe privaat secretaris Topteam en Creative Council

Mir Wermuth is per 1 mei aangesteld als privaat secretaris van het Topteam en volgt Jasper Kraaijeveld op die tot eind 2018 die functie vervulde. Behalve het bijstaan van het Topteam zal Mir zich ook bezig houden met het organiseren van de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Creative Council.

Rotterdam Monitor Creatieve Industrie 2018

Het gaat uitstekend met de creatieve sector in Rotterdam. Zowel in de creatieve industrie als in de sector informatie- en communicatietechnologie, die samen de creatieve sector vormen, is de banengroei bovengemiddeld. Daarmee draagt deze sector substantieel bij aan de groei van de Rotterdamse economie. Een op de vier nieuwe banen die er sinds 2014 zijn bijgekomen, kwam van de creatieve sector. Paul Rutten en Olaf Koops, de auteurs van de studie, stellen vast dat de creatieve sector een belangrijke rol speelt in de gedaanteverandering van de Rotterdamse economie. Lees meer, in de Rotterdam Monitor Creatieve Industrie 2018.

Rol ontwerpsector bij klimaatadaptatie en energietransitie

Nederland moet op de schop de komende jaren. De verandering van het klimaat dwingt ons opnieuw te kijken naar onze leefomgeving. De kennis van ruimtelijk ontwerpers en erfgoedspecialisten is hierbij essentieel. Bovendien is regie vanuit de nationale overheid van belang voor een effectieve aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) nam begin december de publicatie ‘KEER’ in ontvangst.

Hoe sterke creatieve regio’s Nederland kunnen helpen omdenken

Council: 'Beschouw de regio’s als kwartiermakers. Het benutten van de aanwezige regionale wil en energie blijkt op veel plekken een belangrijke start voor échte vernieuwing.'

Klimaatakkoord neemt crossover-advies topsectoren Creatieve Industrie, Energie en team ICT mee

Het gezamenlijk advies ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ van de topsectoren Creatieve Industrie en Energie en team ICT aan Ed Nijpels, voorzitter van het klimaatberaad, is opgenomen in het Klimaatakkoord. ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ adviseert bij het realiseren van de klimaatuitdagingen de maatschappelijke veranderopgave, en daarmee de mens, centraal te stellen.

Missie ‘Vernieuwend Nederland’

Council: 'Waarom grote maatschappelijke innovatie vraagt om nieuw leiderschap met een creatieve frontlinie en sterke rugdekking'

Smart society meets design

Via het programma ‘Samen Organiseren’ zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Dutch Design Foundation op zoek naar innovatieve manieren om sociaal-maatschappelijke problemen op te lossen. Wie meedoet maakt kans op een plek op het podium van het grootste design-event van Noord-Europa: de Dutch Design Week.

De industrieel ontwerper als verbinder tussen creativiteit, innovatie en maatschappelijk debat

We staan voor een zeer uitdagend tijdperk waarin meerdere disciplines zullen moeten samenwerken om tot succesvolle producten te komen. De industrieel ontwerper zal hier een verbindende rol in spelen en is uitstekend in staat om de verbinding te maken tussen techniek en zijn gebruikers. (Bron: Tom Evers / Analyse Industrie)